TO…CC…BCC : מה זה? למה זה טוב לנו?

כאשר אני כותב אימייל אני י כול למען אותו לנמען אחד או לקבוצה של נמענים, בתוך חלון המייל ניתן ליצור היררכיה בין הנימענים. אז מה זה בעצם אומר: TO : למי ממוען המייל, הנמען או הנמענים הראשיים שהמייל מופנה אליהם. (CC (Carbon Copy : העתק לנמען, במילים פשוטות המייל לא מופנה אליך ישירות אבל זה לידיעתך. (BCC […]